Registrace XcamP

Účastníkem XcamPu může být pouze osoba, která v tomto kalendářním roce dovrší 13 let a starší.

Přihlášení přes internet je platné jen po zaplacení celkové ceny na náš bankovní účet. Při nedodržení termínu splatnosti bude přihlášení stornováno.

Osobní údaje

Výběr dnů a jídla

SO
150 Kč
NE
300 Kč
PO
300 Kč
ÚT
300 Kč
ST
300 Kč
ČT
300 Kč

300 Kč
SO
50 Kč
Strava
Účast. poplatek

Slevy a další údaje

Táborový řád

Abychom snížili možnost fyzických a morálních úrazů, vyžadujeme respektování pravidel křesťanské etiky a zároveň dodržování následujících bodů tohoto řádu.

  1. Každý registrovaný účastník je povinen nosit identifikátor.
  2. Je zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek.
  3. Bez pověření pořadatelů není dovolena manipulace s žádným technickým zařízením a je zakázán svévolný vstup na pódium a manipulace s hudebními nástroji.
  4. Každý registrovaný účastník je povinen dodržovat denní řád a účastnit se programu.
  5. Není dovoleno opouštět prostor, v němž se setkání odehrává, bez povolení organizátorů. V případě nutnosti je možno požádat o svolení k opuštění tohoto prostoru skupinkového vedoucího.
  6. Každý účastník je povinen dodržovat čistotu a pořádek.
  7. Je nepřípustné používání neslušných a vulgárních slov.
  8. Do stanového městečka mají vstup povolen pouze registrovaní účastníci a osoby pověřené pořadateli. Návštěvy mohou do stanového městečka vstupovat jen se svolením pořadatelů.
  9. Je nutno dodržovat noční klid. Po večerce je zakázáno navštěvovat cizí stany.
  10. Každý účastník je povinen respektovat prosby, připomínky a pokyny pořadatelů.

Pokud porušíš tento řád, vyhrazují si pořadatelé právo okamžitě ukončit tvůj pobyt bez nároku na vrácení zaplacené částky.

Přečetl jsem a souhlasím s táborovým řádem XcamPu.